PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Aspose.Cells for Reporting Services

28,359,000 VNĐ

Cho phép phân phối báo cáo Microsoft Excel® gốc trong Microsoft SQL Server Reporting Services®.

Aspose.Cells product family là là gói API bảng tính Excel chuyên nghiệp để tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các tài liệu Excel được định dạng phong phú trong .NET, Java, Android thông qua Java, C ++, SharePoint, SQL Server Reporting Services và JasperReports môi trường phát triển.