PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

2,441,860 VNĐ

Với Người dùng CAL, bạn mua CAL cho mọi người dùng truy cập máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ hoặc in tệp, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho quyền truy cập đó. Mua Người dùng CAL có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty bạn cần có quyền truy cập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định hoặc nếu bạn chỉ có nhiều thiết bị hơn người dùng trong tổ chức của mình ..

Với Người dùng CAL, bạn mua CAL cho mọi người dùng truy cập máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ hoặc in tệp, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho quyền truy cập đó. Mua Người dùng CAL có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty bạn cần có quyền truy cập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định hoặc nếu bạn chỉ có nhiều thiết bị hơn người dùng trong tổ chức của mình ..

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *