PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

USB for Remote Desktop

5,581,395 

USB for Remote Desktop là một phần mềm cho phép chuyển hướng các thiết bị USB được cắm cục bộ sang phiên máy tính từ xa của bạn. Có vẻ như thiết bị USB được cắm trực tiếp vào phía xa.Chương trình bao gồm các bộ phận Máy chủ và Máy trạm. Phần Workstation được cài đặt trên máy tính cục bộ hoặc máy khách mỏng nơi thiết bị USB được cắm vật lý. Phần Máy chủ được cài đặt ở phía xa mà bạn đang kết nối thông qua Microsoft RDP, Teradici PCoIP hoặc Citrix ICA. Phần Máy chủ giúp các thiết bị USB được chuyển hướng có sẵn cho người dùng đăng nhập từ xa.Chương trình hỗ trợ nhiều loại phần cứng USB và không yêu cầu bất kỳ cấu hình đặc biệt nào.

USB for Remote Desktop là một phần mềm cho phép chuyển hướng các thiết bị USB được cắm cục bộ sang phiên máy tính từ xa của bạn. Có vẻ như thiết bị USB được cắm trực tiếp vào phía xa.Chương trình bao gồm các bộ phận Máy chủ và Máy trạm. Phần Workstation được cài đặt trên máy tính cục bộ hoặc máy khách mỏng nơi thiết bị USB được cắm vật lý. Phần Máy chủ được cài đặt ở phía xa mà bạn đang kết nối thông qua Microsoft RDP, Teradici PCoIP hoặc Citrix ICA. Phần Máy chủ giúp các thiết bị USB được chuyển hướng có sẵn cho người dùng đăng nhập từ xa.Chương trình hỗ trợ nhiều loại phần cứng USB và không yêu cầu bất kỳ cấu hình đặc biệt nào.