PHÂN PHỐI TẤT CẢ PHẦN MỀM BẠN CẦN !

Aspose.PDF for Reporting Services

28,359,000 VNĐ

Cho phép bạn tạo báo cáo PDF từ bên trong Microsoft SQL Server Reporting Services®.

Aspose.PDF là một bộ API lập trình PDF chuyên nghiệp để tạo các tệp PDF từ đầu, cũng đọc, thao tác các tài liệu PDF hiện có từ bên trong các ứng dụng .NET, Java, Android, SharePoint, SQL Server và các ứng dụng JasperReports của họ mà không phải cài đặt Adobe Acrobat trên máy.